Matrix3D(API)

提供: Eospedia
2013年11月17日 (日) 21:44時点におけるAdmin (トーク | 投稿記録)による版

移動: 案内検索

General/Matrix3Dは、3次元変換のためのAPI です。

定数

#define MATRIX_3D_WIDTH 4
#define MATRIX_3D_HEIGHT 4
#define MATRIX_3D_MODE_NOT_INITIALIZE 0
#define MATRIX_3D_MODE_INITIALIZE 1
#define MATRIX_3D_NEGLECT_VALUE 1e-6

構造体

 typedef float matrix3DParaTypeReal;
 typedef matrix3DParaTypeReal Matrix3D[MATRIX_3D_WIDTH][MATRIX_3D_HEIGHT];
 typedef char matrix3DEulerAngleMode;

API

 • 配列の初期化
extern void matrix3DInit(Matrix3D Matrix);
extern void matrix3DFromRotationMatrix(Matrix3D dst, Array a); 
 • 逆変換
extern void matrix3DInverse(Matrix3D mat);
 • 積演算
extern void matrix3DMultiply(Matrix3D A, Matrix3D B);   /* A = A*B */
extern void matrix3DMultiplyInv(Matrix3D A, Matrix3D B); /* B = A*B */
extern void matrix3DMultiplyVector(floatVector* v, Matrix3D A); 
extern void matrix3DMultiplyVectors(floatVector* vs, int n, Matrix3D A); 
 • ファイルとやり取り
extern void matrix3DFileFormat(FILE* fpt);
extern void matrix3DFileRead(FILE* fpt, Matrix3D Matrix);
extern void matrix3DFileWrite(FILE* fpt, Matrix3D Matrix);
 • 3次元行列の設定
extern void matrix3DRotationSet(Matrix3D Matrix, char mode, matrix3DParaTypeReal rot, long Mode);
extern void matrix3DTranslationSet(Matrix3D Matrix, matrix3DParaTypeReal rotx, matrix3DParaTypeReal roty, matrix3DParaTypeReal rotz, long mode);
extern void matrix3DRotationSetXYZ(Matrix3D Matrix, matrix3DParaTypeReal rotx, matrix3DParaTypeReal roty, matrix3DParaTypeReal rotz, long mode);
extern void matrix3DRotationSetZYX(Matrix3D Matrix, matrix3DParaTypeReal rotx, matrix3DParaTypeReal roty, matrix3DParaTypeReal rotz, long mode);
extern void matrix3DRotationSetZXY(Matrix3D Matrix, matrix3DParaTypeReal rotx, matrix3DParaTypeReal roty, matrix3DParaTypeReal rotz, long mode);
extern void matrix3DRotationSetYXZ(Matrix3D Matrix, matrix3DParaTypeReal rotx, matrix3DParaTypeReal roty, matrix3DParaTypeReal rotz, long mode);
 • 3次元行列のオイラー角による指定
extern void matrix3DRotationSetFollowingEulerAngle(Matrix3D Matrix, const char Mode[4], matrix3DParaTypeReal rot1, matrix3DParaTypeReal rot2, matrix3DParaTypeReal rot3, long mode);
extern void matrix3DRotationAntiSetFollowingEulerAngle(Matrix3D Matrix, const char Mode[4], matrix3DParaTypeReal rot1, matrix3DParaTypeReal rot2, matrix3DParaTypeReal rot3, long mode);
extern void matrix3DEulerAngleGetFromMatrix3D(Matrix3D Matrix, const char Mode[4], matrix3DParaTypeReal* rot1, matrix3DParaTypeReal* rot2, matrix3DParaTypeReal* rot3, long mode);