Matrix3D(API)

提供: Eospedia
2013年11月17日 (日) 21:42時点におけるAdmin (トーク | 投稿記録)による版

(差分) ←前の版 | 最新版 (差分) | 次の版→ (差分)
移動: 案内検索

General/Matrix3Dは、3次元変換のためのAPI です。

構造体

API

  • 配列の初期化
extern void matrix3DInit(Matrix3D Matrix);
extern void matrix3DFromRotationMatrix(Matrix3D dst, Array a); 
  • 逆変換
extern void matrix3DInverse(Matrix3D mat);
  • 積演算
extern void matrix3DMultiply(Matrix3D A, Matrix3D B);     /* A = A*B */
extern void matrix3DMultiplyInv(Matrix3D A, Matrix3D B);  /* B = A*B */
extern void matrix3DMultiplyVector(floatVector* v, Matrix3D A); 
extern void matrix3DMultiplyVectors(floatVector* vs, int n, Matrix3D A); 
  • ファイルとやり取り
extern void matrix3DFileFormat(FILE* fpt);
extern void matrix3DFileRead(FILE* fpt, Matrix3D Matrix);
extern void matrix3DFileWrite(FILE* fpt, Matrix3D Matrix);
  • 3次元行列の設定
extern void matrix3DRotationSet(Matrix3D Matrix, char mode, matrix3DParaTypeReal rot, long Mode);
extern void matrix3DTranslationSet(Matrix3D Matrix, matrix3DParaTypeReal rotx, matrix3DParaTypeReal roty, matrix3DParaTypeReal rotz, long mode);
extern void matrix3DRotationSetXYZ(Matrix3D Matrix, matrix3DParaTypeReal rotx, matrix3DParaTypeReal roty, matrix3DParaTypeReal rotz, long mode);
extern void matrix3DRotationSetZYX(Matrix3D Matrix, matrix3DParaTypeReal rotx, matrix3DParaTypeReal roty, matrix3DParaTypeReal rotz, long mode);
extern void matrix3DRotationSetZXY(Matrix3D Matrix, matrix3DParaTypeReal rotx, matrix3DParaTypeReal roty, matrix3DParaTypeReal rotz, long mode);
extern void matrix3DRotationSetYXZ(Matrix3D Matrix, matrix3DParaTypeReal rotx, matrix3DParaTypeReal roty, matrix3DParaTypeReal rotz, long mode);
  • 3次元行列のオイラー角による指定
extern void matrix3DRotationSetFollowingEulerAngle(Matrix3D Matrix, const char Mode[4], matrix3DParaTypeReal rot1, matrix3DParaTypeReal rot2, matrix3DParaTypeReal rot3, long mode);
extern void matrix3DRotationAntiSetFollowingEulerAngle(Matrix3D Matrix, const char Mode[4], matrix3DParaTypeReal rot1, matrix3DParaTypeReal rot2, matrix3DParaTypeReal rot3, long mode);
extern void matrix3DEulerAngleGetFromMatrix3D(Matrix3D Matrix, const char Mode[4], matrix3DParaTypeReal* rot1, matrix3DParaTypeReal* rot2, matrix3DParaTypeReal* rot3, long mode);