lhf2000LenzCurrent(API)

提供: Eospedia
2015年3月17日 (火) 06:55時点におけるKinoshita (トーク | 投稿記録)による版

移動: 案内検索

MachineManip/hf2000/src/lhf2000LenzCurrentはAPI です。

定数

構造体

typedef struct hf2000LenzCurrent {
	hf2000ParaTypeInteger D;
	hf2000ParaTypeReal    A;
} hf2000LenzCurrent;
typedef struct lhf2000LenzCurrentInfo {
	hf2000LenzCurrent C1;
	hf2000LenzCurrent C2;
	hf2000LenzCurrent C3;
	hf2000LenzCurrent OBJ;
	hf2000LenzCurrent I1;
	hf2000LenzCurrent I2;
	hf2000LenzCurrent P1;
	hf2000LenzCurrent P2;
} lhf2000LenzCurrentInfo;

API

hf2000からLenz Current情報(C1, C2, C3, OBJ, I1, I2, P1, P2)を取得し、linfo内のメンバに格納します。

extern void  lhf2000LenzCurrentGet(hf2000Info* hf2000, lhf2000LenzCurrentInfo* linfo, int mode);
hf2000にコマンドsを送信し、結果を返します。 extern hf2000LenzCurrent lhf2000LenzCurrentGet0(hf2000Info* hf2000, char* s, int mode);