「Polar2Descartes」の版間の差分

提供: Eospedia
移動: 案内検索
行86: 行86:
  
 
===オプション -i===
 
===オプション -i===
====i=(1, 90, 90)で実行====  
+
====i=(1, 45, 45)で実行====  
 
<pre>
 
<pre>
    6.12323e-17              1    6.12323e-17
+
            0.5            0.5        0.707107
 
</pre>
 
</pre>
 
<br>
 
<br>
行100: 行100:
  
 
===オプション -xaxis===
 
===オプション -xaxis===
====xaxis=(, , )で実行====  
+
====xaxis=(-1, 0, 0), i=(1, 45, 45)で実行====  
 
<pre>
 
<pre>
 +
          -0.5            -0.5        0.707107
 +
</pre>
 +
<br>
  
 +
====xaxis=(1, 0, 1)で実行====
 +
<pre>
 +
angle is not PI/2: 0.785398
 +
              0              0              1
 
</pre>
 
</pre>
 +
xaxisとzaxisが直交していないためワーニングが出力される。
 
<br>
 
<br>
  
 
===オプション -zaxis===
 
===オプション -zaxis===
====zaxis=(, , )で実行====  
+
====zaxis=(0, 1, 1)で実行====  
 
<pre>
 
<pre>
 
+
              0        0.707107        0.707107
 
</pre>
 
</pre>
 
<br>
 
<br>

2015年3月17日 (火) 02:34時点における版

Polar2Descartesとは極座標系から直交座標系に変換するEosコマンドである。

オプション一覧

メインオプション

オプション 必須項目/選択項目 説明 デフォルト
-i 選択 入力座標設定(r, phi, theta) (1.0, 90.0, 0.0)
-o 選択 出力座標設定 stdout
-centre 選択 中心軸(cx, cy, cz) (0.0, 0.0, 0.0)
-xaxis 選択 x軸(xx, xy, xz) (1.0, 0.0, 0.0)
-zaxis 選択 z軸(zx, zy, zz) (0.0, 0.0, 1.0)
-c 選択 コンフィグファイル設定 NULL
-m 選択 モードを設定 0
-h 選択 ヘルプを表示 


モードの詳細

モード 説明
0
1


実行例

オプション必須項目のみの場合

       0        0        1


オプション -i

i=(1, 45, 45)で実行

      0.5       0.5    0.707107


オプション -centre

centre=(1, 0, 0)で実行

       1        0        1


オプション -xaxis

xaxis=(-1, 0, 0), i=(1, 45, 45)で実行

      -0.5      -0.5    0.707107


xaxis=(1, 0, 1)で実行

angle is not PI/2: 0.785398
       0        0        1

xaxisとzaxisが直交していないためワーニングが出力される。

オプション -zaxis

zaxis=(0, 1, 1)で実行

       0    0.707107    0.707107